Zoeken in deze blog

zaterdag 15 november 2008

Sinterklaas in Deventer pas op 5 december welkom

Overal komt vandaag Sinterklaas met z'n Pietermannen aan, behalve in Deventer. Sinterklaas wordt in de gemeente Deventer ieder jaar zeer gastvrij ontvangen, maar niet eerder dan precies op 5 december. Ik werd erop gewezen door @vanmaanen.

In de APV van de gemeente Deventer is het volgende opgenomen:

Artikel 5.7.1 Verbod Sinterklaas
1. Het is verboden om:
a. op of aan de weg of zichtbaar vanaf de weg, in of op een voer- of vaartuig, geheel of gedeeltelijk vermomd of verkleed als sinterklaas, op te treden of zich te bevinden;
b. te bevorderen, toe te staan of er gelegenheid toe te geven dat in strijd wordt gehandeld met het verbod vervat onder a van dit lid;
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het zich verplaatsen naar of van, dan wel het aanwezig zijn op, een niet openbaar aangekondigde, kleinschalige en niet-commerciële sinterklaasviering, tenzij die sinterklaasviering als een openbaar optreden beschouwd moet worden;
3. de burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid onder a en b gestelde verbod;
4. Van het in het eerste lid bedoelde verbod wordt geacht ontheffing te zijn verleend voor het gebied, gelegen buiten het grondgebied van de voormalige gemeente Deventer, zoals dat bestond op 31 december 1998. Hetzelfde geldt voor het grondgebied van de voormalige gemeente Bathmen, zoals dat bestond op 31 december 2004.


Link: Politie IJsselland

RJ

Gerelateerd:Geen opmerkingen:

WeerOnline WeerNieuws